निक्षेप याेजनाहरु-Saving Schemes


बचत याेजना न्यूनतम ब्यालेन्स ब्याजदर
( दैनिक माैज्दातमा)
साधारण बचत ६.००%
धेबा साझेदारी सदस्य बचत १,००० ७.००%
धेबा साझेदारी सुपर बचत ५,००० ७.५०%
धेबा साझेदारी बचत प्लस १०,००० ८.००%
धेबा साझेदारी विशेष बचत ५०,००० ८.५०%
धेबा साझेदारी व्यावसाय बचत १,००,००० ९.००%
धेबा साझेदारी स्मार्ट बचत ५,००,०००-५०,००,००० ९.५०-११.००%

नाेट: निशुल्क खाता खाेल्न सकिने,जतिपनि राख्न र झिक्न मिल्ने उधमीकाे लागि कर्जा सुविधा साथै ३/३ महिनामा ब्याज दैनिक माैज्दातमा जाेडिने छ।

धेबाले साझेदारी बोनस बचत
( १८ महिने बचत याेजना)


दैनिक बचत रकम मासिक ब्याजदर
( दैनिक माैज्दातमा)
बचत बाेनस
१०० २,५०० ९.५०% १,५००
२०० ५,००० १०.००% ३,०००

नाेट:
1.तोकिएको किस्ता बचत रकम समयमै राखनुपर्नेछ ।
2. सम्पुर्ण सर्तहरु लागु हुनेछ ।

सुनैलाे भविष्य बचत
( १३ महिने बचत याेजना)


दैनिक मासिक ब्याजदर
( दैनिक माैज्दातमा)
बाेनस नानिबाबुकाे लागि
पढाइ खर्च
१०० २,४०० ६.००% ५०० ५००
२०० ४,८०० ६.००% १,००० १,०००
५०० १२,००० ६.००% ३,००० २,०००
१,००० २४,००० ७.००% ४,००० ३,०००
१,५०० ३६,००० ७.००% ६,००० ४,५००
२,००० ४८,००० ७.२५% ८,५०० ५,५००
५,००० १,२०,००० ७.२५% २५,००० १०,०००
१०,००० २,४०,००० ७.५०% ५५,००० १५,०००

नाेट: याे खातामा काराेबार गर्ने सदस्यलाई विशेष सुविधा प्रधान गरिनेछ । साथै सम्पुर्ण सर्तहरु लागु हुनेछ ।

धेबा साझेदारी निश्चित बचत-(Dheba Sajhedari Fixed Saving)


अवधि ब्याजदर अवधि ब्याजदर
३ महिना १०.००% २ वर्ष १२.५०%
६ महिना १०.५०% ३ वर्ष १३ .००%
१ वर्ष १२.००%

नोट: ३ वर्षवन्द माथी अपासी सहमतीमा ब्याजदर प्रदान गरिनेछ ।

सदस्य सामाजिक कार्य बचत याेजना– (Member Social Work Saving Plan)


मासिक बचत रकम ब्याजदर
( दैनिक माैज्दातमा)
अवधी समय
३ वर्ष
(दैनिक माैज्दातमा)
१०,००० ८.५०%
५,००० ८.२५%
२,५०० ८.००%
२,००० ८.००%
१,५०० ७.७५%
१,००० ७.५०%
५०० ७.२५%

नाेट:
1.शेयर अनिवार्य हुनुपर्नेछ |
2.मासिक बचत रकम कार्यलयमा आइ जम्मा गार्नुपर्नेछ |

धेबा बाल समुन्न बचत– (Dheba Bal Samunnat Saving)


दैनिक ब्याजदर
( दैनिक माैज्दातमा)
बार्षिक छात्रवृति
एक वर्ष वार्षिक दुई वर्ष (एकमुष्ट)
१०० ७.००% ८०० १,८००
२०० ७.००% १,६०० ३,६००
५०० ७.००% ४,००० ८,२००
१,००० ७.००% ८,००० १६,५००
१,५०० ७.००% १२,००० २४,८००

नाेट:
(१ )सर्त पुरा हुनको लागि नियमित रुपले मासिक २५ दिन ताेकिएकाे रकम राख्नु पर्नेछ।
(२) बच्चाको जन्म दिनमा केककाे ब्यवस्था छ र साे केक आफै लिन आउनु पर्ने छ।
(३) ५०००० सम्म बच्चाको दुर्घटना बिमा व्यवस्था गरिएको छ। जसका लागि एक वर्ष समय पुरा भएको हुनुपर्नेछ।
(४) सबै सर्तहरु लागु हुनेछ।

नारी बचत -(Nari Saving)


बचत अवधि (ब्याजदर दैनिक माैज्दातमा)
१ वर्ष १०.००%
२ वर्ष १०.५०%
३वर्ष ११.००%

नाेट:
नारिहारुको बिशेष परवाहमा आकर्षक उपहर दिइनेछ |

ज्येष्ठ नागरिक अवधि बचत याेजना-(Jestha Nagarik Periodic Saving Plan)


बचत अवधि भुक्तानी ब्याजदर
३/३ महिना ६/६ महिना वार्षिक एकमुष्ट
१ वर्ष १०.००% १०.५०% १२.००% १२.००%
२ वर्ष १०.५०% ११.००% १२.००% १२.५०%
३ वर्ष ११.५०% १२.००% १२.५०% १३.००%

नोट: दशै खर्च स्वरुप बाेनस दिइनेछ ।

बाल बचत-( Child Saving)

बचत अवधि ब्याजदर (दैनिक माैज्दातमा)
१ वर्ष ९.००%
२ वर्ष १०.००%
  • यो खातामा १५ वर्ष मुनिका बालबालिका सबैले खाेल्न पाउनेछन्
  • रु २०,००० सम्मको दुर्घटना बिमा पाउनेछन् । बिमा पाउनको लागि बचत आधा अवधि कटेकाे हुन पर्नेछ।
  • बालबालिकालाई जन्मदिनमा आकर्षक केक दिइनेछ ।केक लिन आफै आउनु पर्नेछ ।

धेबा साझेदारी क्रमिक बचत
(Dheba Sajhedari Recurring Saving)


अवधि ब्याजदर ब्याज गणना
(दैनिक माैज्दातमा)
३ महिना ८.५० ३/३ महिनामा
६ महिना ९.००% ३/३ महिनामा
१ वर्ष ९.५०% ३/३ महिनामा
२ वर्ष १०.००% ३/३ महिनामा
३ वर्ष ११.००% ३/३ महिनामा

२४ महिने अवधि बचत याेजना-(24 Month Periodical Saving Plan)


मासिक ब्याजदर
(दैनिक माैज्दातमा)
५,००० ११.२५%
२,५०० ११.००%
१००० १०.७५%
५०० १०.५०%

    नाेट:
  • याे खातामा मासिक रुपमा ताेकिएकाे रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ ।