सस्थाको कर्जा लगानी निति:


यस संस्थाले आफ्नो सदस्य तथा बचतकर्ताहरुलाई निम्न शाीर्षकहरुमा कर्जा प्रवाह गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ।

कर्जा किसिम र ब्याजदर
कर्जाको किसिम वार्षिक ब्याजदर
धिताे कर्जा १४.७५%
कृषि तथा पशुपलन कर्जा १४.५०%
आवास कर्जा १४.५०%
जग्गा खरिद कर्जा १४.७५%
हायेर पर्चेज कर्जा १४.००%
शैक्षिक कर्जा १४.५०%
युवा उधमी कर्जा १४.७५%
वैदेशिक रोजगार कर्जा १४.७५%
सहुलियत कर्जा १३.००%
आबधिक बचत कर्जा १४.७५%
समूह जमानी लघुबित्त कर्जा +३.००%
शयेर धितो कर्जा +३.००%